Univanich Palm Oil Public Company Limited
Email This Print This 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ผ่านมาบริษัทมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน แต่ได้ดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามอย่างยูนิลิเวอร์อย่างครบถ้วน หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principles of Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้เปิดเผยการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเอกสารที่ยื่นจดทะเบียน

โดยบริษัทมีหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อที่บริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ มีดังนี้

 1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
  • คณะกรรมการต้องบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
  • สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
  • บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดอำนาจการตัดสินใจในระดับต่างๆ ทำให้การวางแผนการ สั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • จัดให้มีการประเมินปัจจัยเสี่ยง ทั้งมาจากภายนอก และภายใน โดยมีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอระหว่างฝ่ายบริหารเพื่อ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ และประมาณการที่จัดทำไว้ล่วงหน้า

 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสถานที่จัดประชุมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง บริษัทแจ้งการประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดเก็บรายงานดังกล่าวอย่างเป็นระเบียบ สามารถให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้เมื่อต้องการทางเว็บไซด์ของบริษัท

 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

  บริษัทให้ความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  • คู่ค้า : บริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานต่างๆ กับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
  • เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
  • ลูกค้า : บริษัทจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
  • คู่แข่งขัน : บริษัทไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำร้ายคู่แข่งขัน
  • สังคม : บริษัทดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และแจ้งการประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนรวมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยปกติกรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการอิสระจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถามเมื่อมีข้อสงสัย

 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดและเห็นชอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณ คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ตามกำหนดเวลา

  คณะกรรมการได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่บางเรื่องให้แก่กรรมการผู้จัดการ โดยที่อำนาจการอนุมัติสูงสุดยังคงเป็นของกรรมการทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยที่รายการที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม

  นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่สามารถตรวจสอบได้ภายหลังกล่าวคือ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และบริษัทจะจัดให้มีการรับรองโดยให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

  บริษัทได้จัดการให้มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กล่าวคือบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทพบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทกระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

 7. จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทแจ้งให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจำนวน 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10ท่าน และในกรรมการ 8 ท่านที่มิใช้ผู้บริหาร มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการคือนายอภิรักษ์ วานิช เป็นตัวแทนของกลุ่มวานิชซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และประธานกรรมการมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานประจำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนที่จูงใจให้แก่กรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

  บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

 11. การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3เดือนต่อครั้ง โดยมีการนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

  ชื่อ ตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ 4
  2. นางพจนา มาโนช กรรมการ 4
  3. นางสาวกาญจนา วานิช กรรมการ 4
  4. นางจันทร์ทิพย์ วานิช* กรรมการ -
  5. ดร. พรต ซอโสตถิกุล กรรมการ 4
  6. มร.จอห์น เคลนดอน กรรมการ 4
  7. นายพลัฎฐ์ ฐิติณัฐชนน กรรมการ 4
  8. นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3
  9. นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ 4
  10. นายปราโมทย์ พรประภา** กรรมการตรวจสอบ 1

  * นางจันทร์ทิพย์ วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แทนนางอังคณา วานิช ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

  ** นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 แทน มร.ชอง โท ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

 12. คณะอนุกรรมการ

  ในปี 2560 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2546 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบของบริษัท
  คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์
  บริษัทจัดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัท และกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการระยะยาว รวมถึงการพิจารณาวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
  คณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  บริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เพื่อพิจารณาทบทวนและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งและกำหนดกรอบค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งมั่นใจว่ามีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2546 ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทจ้างมาเพื่อช่วยในการจัดตั้งและติดตามดูแลการควบคุมภายในของบริษัท

 14. รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นในรายการระหว่างกัน ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยจะจัดให้มีการรับรองโดยให้กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน และหากเกิดกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้บริษัทจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไป

การควบคุมภายใน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541 ภายใต้การบริหารของบริษัทยูนิลิเวอร์ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในซึ่งจะถูกตรวจสอบเป็นระยะจากฝ่ายตรวจสอบภายในของยูนิลิเวอร์ ในปี พ.ศ.2546 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทสามท่าน

ในช่วงปี 2547-2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ในกรุงเทพฯ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบในหน่วยงานที่สำคัญ ๆ เพื่อพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท

ในช่วงปี 2553-2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายในหน่วยงานที่สำคัญ รายละเอียดของงานตรวจสอบภายในได้อยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการดำเนินงานของบริษัทย่อย และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัทคณะกรรมการบริษัทได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทโดยตัวแทนดังกล่าวมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
(ประเทศไทย)
บริษัท ยูนิวานิช อะกรีบิซิเนส คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศฟิลิปปินส์)
บริษัท ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศฟิลิปปินส์)
1. นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
2. นางพจนา มาโนช กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ วานิช* กรรมการ
4. นางสาวอังคณา วานิช กรรมการ
5. ดร.พรต ซอโสตถิกุล กรรมการ
6. มร.จอห์น เคลนดอน กรรมการ กรรมการ กรรมการ
7. นายพลัฎฐ์ ฐิติณัฐชนน กรรมการ กรรมการ
8. นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวศุภภางค์ จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ
10. นายปราโมทย์ พรประภา** กรรมการตรวจสอบ

* นางจันทร์ทิพย์ วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แทนนางอังคณา วานิช ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

** นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 แทน มร.ชอง โท ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ˆ กลับด้านบน