Univanich Palm Oil Public Company Limited
Email This Print This 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดจากการควบกิจการ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ระหว่าง กลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์ม จำกัด, บริษัท สยามปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมจำกัด และบริษัทเจียรวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 โดยใช้ชื่อย่อ “UVAN”

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) รายใหญ่ในประเทศไทย น้ำมัน ปาล์มเป็นส่วนผสมสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำมันสลัด มาการีน และไขมันใช้ในการผสมแป้งทำขนมอบ ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง ล่าสุดการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบคือกากเมล็ดในปาล์ม (PKC) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

  • บริษัททำธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 37,222 ไร่ (5,955.6 เฮคแทร์) มีพื้นที่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต 3,612 ไร่ (578.3 เฮคแทร์) บริษัทเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 และปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า (Replanting) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 บริษัทปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่าด้วยปาล์มใหม่ประมาณร้อยละ 4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดต่อปีเป็นผลทำให้อายุต้นปาล์มภายในสวนของบริษัทมีความสมดุลสูง
  • ในปี 2560 สวนปาล์มน้ำมันของบริษัทสามารถผลิตผลปาล์มสดป้อนเข้าโรงงานของบริษัทได้ร้อยละ 7.3 ของปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าสกัดในโรงงานของบริษัท อีกร้อยละ 92.7 เป็นการรับซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอก พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตในอนาคต
  • บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 5 แห่ง และโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ พังงา และพัทลุง ในปี 2560 จำนวนผลปาล์มสดส่งเข้าบีบที่โรงงานของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,073,063 ตัน แลเมล็ดในปาล์มจำนวน 48,734 ตัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 4 แห่งของบริษัทฯ ใช้กระบวนการดักจับก๊าซมีเทนเพื่อลดการปล่อก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประมาณ 7.0 เมกาวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • บริษัทมีท่าเรือน้ำลึกซึ่งพร้อมสำหรับการส่งออกน้ำมันปาล์ม ที่แหลมป่อง จ. กระบี่
  • บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเอง และเป็นผู้ริเริ่มการทำการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ปาล์มคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับของ นานาประเทศ และสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมทนแล้งของบริษัทไปยังผู้ปลูกปาล์มมากกว่า 15 ประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถจำหน่ายต้นกล้าปาล์มคุณภาพดีให้กับชาวสวนปาล์มของไทย มากกว่า 1.8 ล้านต้นอีกด้วย
  • ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทได้เริ่มเปิดดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากปาล์มน้ำมันเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2553 บริษัท ได้ทำการทดสอบต้นปาล์มเพาะจากเนื้อเยื่อในแปลงทดสอบ และต่อมาในปี 2559 บริษัท ได้เริ่มการผลิตเมล็ดจากต้นปาล์มคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตจากเนื้อเยื่อดังกล่าว
  • ในปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ ยูนิวานิช คาร์เมน ปาล์มออย คอร์ปอเรชั่น (UCPOC) เพื่อสร้างโรงงานและดำเนินงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดโคตาบาโตเหนือในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทยูนิวานิช มีสัดส่วนลงทุน ใน UCPOC ร้อยละ 51 ซึ่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2557
  • ในประเทศไทย บริษัทมีพนักงานรวม 1,265 คน และมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากลที่ได้ถูกวางรากฐานไว้ตั้งแต่เป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างปี 2526 ถึง 2541 เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยช่วงเวลานั้นกลุ่มยูนิลีเวอร์ ถือหุ้นในบริษัท 51% บริหารงานภายใต้ Unilever’s International Plantations and Plant Science Group ใน Cambridge ประเทศอังกฤษ

ˆ กลับด้านบน