Univanich Palm Oil Public Company Limited
Email This Print This 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


2555 2556 2557 2558 2559
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,440 3,568 3,858 3,810 3,723
ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) 360 341 67 113 131
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 1,137 1,238 1,349 1,426 1,472
หนี้สินรวม 358 383 524 525 440
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,082 3,185 3,334 3,285 3,283
ส่วนของผู้ถือหุ้น-บริษัทใหญ่ 3,082 3,157 3,282 3,214 3,224
 
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 6,376 5,710 5,701 3,988 3,866
รายได้รวม 6,519 5,763 5,848 4,038 3,903
กำไรขั้นต้น 1,216 1,021 863 619 576
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 1,124 836 762 436 403
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 138 105 129 66 58
กำไรสุทธิรวม 987 732 631 360 336
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 987 733 636 374 345
 
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไร (บาท/หุ้น) ** 1.05 0.78 0.68 0.40 0.37
ประกาศจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.55 0.50 0.40 0.40*
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.28 3.36 3.49 3.42 3.43
กำไรสุทธิรวมต่อรายได้รวม 15.14 12.70 10.78 8.92 8.61
อัตราส่วนสภาพคล่อง 8.40 9.11 10.83 10.36 15.17
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.14 8.13 9.71 9.26 13.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) 29.85 20.88 16.99 9.40 8.92
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) 33.82 23.49 19.77 11.52 10.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.12 0.16 0.16 0.13
หมายเหตุ :

* บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวมอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ในเดือนกันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560
** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 44 ประจำปี 2556 มีมติให้เปลี่ยนแปลงราคาพาร์หุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 94 ล้านหุ้น เป็น 940 ล้านหุ้น

ˆ กลับด้านบน